Glutamín a výkon

Glutamín a výkon
Postavenie glutamínu v metabolizme dusíka je kľúčové.

Napriek tomu, že hrubé princípy rozvoja svalovej hmoty sú známe už desaťročia, až v poslednej dekáde veda prináša zásadné poznatky o molekulovej úrovni svalového rastu.

Odborná verejnosť akceptovala dominantné postavenie metabolizmu sacharidov a tukov v procese získavania energie. Aminokyseliny boli chápané viac menej ako núdzový zdroj energie, po ktorom telo siahne len za výnimočných okolností. Za predpokladu dostatočnej koncentrácie zásobných energetických substrátov (glykogén) a ich rýchlej potréningovej obnovy sa nepredpokladal významnejší obrat aminokyselín. Z tejto predstavy vyplývalo, že obava z nadmerného katabolizovania svalových bielkovín počas a po tréningu je zbytočná, pokiaľ má telo dostatok energetických substrátov (predovšetkým sacharidov) a nie je nútené energetické substráty (glukózu) syntetizovať z aminokyselín. Dnešné poznatky ukazujú na to, že je to práve metabolizmus aminokyselín, ktorý podlieha najväčším zmenám počas a po intenzívnom tréningovom nasadení, bez ohľadu na prítomnosť a dostupnosť ostatných substrátov. Inými slovami, k významným zmenám koncentrácie aminokyselín dochádza aj vtedy, keď tieto nie sú priamo zapojené do energetického metabolizmu. Zdá sa, že v potréningovom období prebieha podstatne významnejší aminokyselinový obrat ako sa predpokladalo. Aminokyseliny sú pritom priamou súčasťou a významným aktérom nielen energetického metabolizmu, ale aj celého radu ďaľších procesov.

Glutamín

Metabolizmus aminokyselín ovplyvnený tréningovou záťažou môžeme sledovať globálne, môžeme však sledovať aj zmeny v koncentrácii a obrate jednotlivých aminokyselín. Pozornosť športovcov sa zameriava predovšetkým na tie aminokyseliny, ktorých suplementáciou je možné pozitívne ovplyvniť výkon a metabolické, prípadne syntetické procesy. Medzi najvýznamnejšie aminokyseliny, ovplyvnenie ktorých má podložený vplyv na viaceré aspekty športového výkonu patrí glutamín.

Postavenie glutamínu v metabolizme dusíka je kľúčové.

Je aminokyselinou s najväčším zastúpením vo voľnom kompartmente a je priamo zapojený do viacerých procesov v organizme. Medzi najvýznamnejšie funkcie glutamínu patrí :

- Účasť na proteosyntéze a ovplyvnenie proteosyntézy svalových bielkovín
- Ovplyvnenie glykogénových zásob
- Ovplyvnenie imúnneho systému
- Preventívne pôsobenie proti pretrénovaniu
- Antikatabolické pôsobenie
- Ovplyvnenie koncentrácie rastového hormónu
- Transport aminoskupiny po akceptácii aminodusíka z glutamátu
- Podieľa sa na syntéze antioxidatívne pôsobiaceho glutatiónu

Glutamín a výkon

Podľa odborných štúdií, akútne, jednorázovo podaný glutamín neovplyvňuje výkon . Na vyťaženie maximálneho potenciálu glutamínu, je potrebná dlhodobá a pravidelná suplementácia.

Resume

Vo svetle moderných poznatkov nie je možné ignorovať potenciál glutamínu. Či už jeho suplementáciou sledujeme zvýšenie proteosyntézy, zabránenie katabolizmu, a teda inými slovami nárast svalovej hmoty, alebo sledujeme jeho imunoprotektívne, nepriamo antioxidatívne účinky, glutamín je dobrou voľbou. Perspektívy suplementácie glutamínom sú jednak v jeho kombinácii s kreatínom, jednak v striedaní glutamínových a kreatínových cyklov. Prijímaním viacerých dávok glutamínu počas dňa môžeme udržiavať permanentne zvýšenú hladinu aminokyselín v krvi, čím potencujeme a akcelerujeme anabolické procesy. Kľúčovým obdobím pre podanie glutamínu je potréningové obdobie. 8 gramov glutamínu podaného po tréningu vedie k resyntéze rovnakého množstva glykogénu ako podanie 61g glukózy

Záver

Význam aminokyselín pre svalový rast nebol nikdy spochybnený. Skutočný objem a rozmery aminokyselinového metabolizmu v peri- a posttréningovom období spoznávame až v posledných rokoch. Pochopenie hlbších súvislostí nám umožňuje efektívne ovplyvňovať svalovú hypertrofiu, potréningový katabolizmus a ďaľšie procesy, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s obratom aminokyselín.
 

Proteíny a doplnky výživy za výhodnú cenu