Efekt vysokých dávok vitamínu C na svaly

Efekt vysokých dávok vitamínu C na svaly
Scott Bayer a kol. (*) sledovali vo svojej štúdii 18 dospelých mužov.
Boli vytvorené dve skupiny, prvá skupina dostávala po dobu 14 dní pred testom a 4 dni po teste vysoké dávky vitamínu C (3g/deň). Druhá skupina dostala placebo. Test spočíval v jednorázovom cvičení, pri ktorom sledované subjekty vykonali 70 excentrických zhybov v lakťovom kĺbe svojou slabšou končatinou. Vedci zistili, že obe skupiny po zaťažení zaznamenali vysoký stupeň svalovej únavy, ale v skupine suplementovanej vysokými dávkami vitamínu C došlo k významnému poklesu svalovej únavy v prvých 24 hodinách po záťaži. Rozsah pohybu po zaťažení a svalová sila po teste poklesli a pokles bol v oboch skupinách na podobnej úrovni, bez významnejšieho vplyvu vitamínu C na tieto parametre. Skupine používajúcej vitamín C boli namerané nižšie hodnoty kreatínkinázy (CK) v prvých 48 hodinách po záťaži a došlo k udržaniu hodnôt CK po tomto čase. Pomer oxidovaného a celkového glutatiónu ako ukazovateľa oxidačného stresu bol významne zvýšený po 4 a 24 hodinách v skupine, ktorá používala placebo. V skupine suplementovanej vitamínom C nedošlo k významnej zmene v tomto sledovanom parametri.

Z výsledkov štúdie plynie, že vysoké dávky vitamínu C znižujú svalovú únavu po zaťažení, znižujú oxidačný stres a znižujú hladinu kreatínkinázy. Vysoké dávky vitamínu C nemajú významný vplyv na svalovú silu a obmedzenie rozsahu pohybu po zaťažení.

Poznámka k štúdii

Účinky vitamínu C sú širšej verejnosti pomerne dobre známe. Predložená štúdia sledovala efekt vitamínu C podaného vo vysokej dávke na parametre obzvlášť zaujímavé pre športovcov. Zníženie svalovej únavy je efekt, ktorý si zaslúži našu pozornosť. Jednak umožní športovcom skoršie zaťaženie ďalšou tréningovou aktivitou, jednak odpadá nepríjemný pocit celkovej únavy a bolestivosti po tréningovej záťaži. Zníženie oxidačného stresu je zaujímavé z pohľadu ochrany zdravia a prevencie negatívnych účinkov voľných radikálov. Zníženie hladiny kreatínkinázy poukazuje na ochranu svalovej hmoty, medzi riadkami je možno vytušiť antikatabolický potenciál vysokých dávok vitamínu C. Štúdia našu pozornosť obracia na pozitívne efekty vysokého dávkovania vitamínu C, ktoré bolo v minulosti často spochybňované.

Proteíny a doplnky výživy za výhodnú cenu