Porovnanie sójového a srvátkového proteínu

Porovnanie sójového a srvátkového proteínu
Efekt suplementácie sójovým a srvátkovým proteínom na nárast čistej svalovej hmoty.

Darren G. Candow a spol. (*) sledoval vo svojej štúdii 27 netrénovaných mladých ľudí vo veku 18-35 rokov. V súbore bolo 9 žien a 18 mužov. Všetky sledované subjekty boli náhodne rozdelené do troch skupín podľa zásad dvojitého slepého pokusu (podstatou takéhoto triedenia subjektov v štúdiách je, že ani sledovaný subjekt, ani ten, kto subjektu podáva sledovanú látku, resp. placebo, nevedia, aká látka je práve použitá, pozn. autora). Prvej skupine bol podávaný sójový proteín v dávke 1.2g/kg telesnej hmotnosti spolu s 0.3g/kg sacharózy, druhá skupina dostávala rovnaké množstvo srvátkového proteínu a sacharózy, tretia skupina dostala maltodextrín a sacharózu, opäť v dávkach 1.2g/kg a 0.3g/kg hmotnosti. Štúdia trvala 6 týždňov, počas ktorých trénovali subjekty štandardný posilňovací program. Vedci sledovali a vyhodnocovali celkovú silu jedincov, pomer čistej svalovej hmoty k celkovej telesnej hmotnosti a obrat proteínov. Výsledky štúdie ukázali v porovnaní so skupinou, ktorá prijímala len placebo, vyšší nárast svalovej sily a čistej svalovej hmoty v skupinách, ktoré suplementovali proteíny, bez ohľadu na zdroj bielkovín.

Ako plynie z výsledkov štúdie, suplementácia proteínov za súčasného adekvátneho tréningu podporuje nárast čistej svalovej hmoty a sily.

Poznámka k štúdii

Záver predloženej štúdie nie je prekvapivý vo vzťahu k výsledku. Význam suplementácie bielkovín je známy a opakovane zdôrazňovaný. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že výsledky dosiahnuté zo sójovým proteínom boli porovnateľné s výsledkami dosiahnutými s použitím srvátkového proteínu. To je rozhodne zaujímavý poznatok, najmä vo vzťahu k výberu vhodného doplnku pre dosahovanie našich cieľov.

(*)International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, Volume 16

Proteíny a doplnky výživy za výhodnú cenu